26 May 2007

講粗口要坐監?

新聞報導說,如兩鐵合併,在車箱內粗言穢語,有可能被監禁六個月。
香港真係有病,愈來愈唔想留係哩撻地方...

No comments: