18 Sep 2007

眼倦

近來我都在畫畫畫畫畫....
週末週日,有時更加起床吃完早餐就畫...畫到晚飯,吃完再畫,畫到零晨三時,
然後睡覺。
但發現,如果畫的久,眼就好倦,而且會流眼水,
男友說是白光管閃的頻率令我眼倦...
這可以怎解決呢?黃燈下照到的顏色又不準...

2 comments:

迷彩朱古力 said...

哩幅我鐘意丫!

靜儀 said...

兩個咀其實係金色...不過哩度出唔倒:p